top of page

 

Privaatsus ja andmekaitse

 

Meil on väga hea meel, et tunnete meie ettevõtte vastu huvi. Andmekaitse on AGST Draht- und Biegetechnik GmbH juhtimisel eriti kõrge prioriteediga. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH veebisaidi kasutamine on üldiselt võimalik ilma isikuandmeid esitamata. Kui andmesubjekt soovib meie ettevõtte veebiteenuse kaudu kasutada meie ettevõtte eriteenuseid, võib osutuda vajalikuks isikuandmete töötlemine. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik ja selliseks töötlemiseks puudub seaduslik alus, saame üldiselt andmesubjekti nõusoleku.

 

Isikuandmete, nt andmesubjekti nime, aadressi, e-posti aadressi või telefoninumbri, töötlemine toimub alati vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja vastavalt riigipõhistele andmekaitse-eeskirjadele, mida kohaldatakse ettevõtte AGST Draht- und Biegetechnik GmbH suhtes. Selle andmekaitsedeklaratsiooniga soovib meie ettevõte avalikkust teavitada meie kogutavate, kasutatavate ja töödeldavate isikuandmete liigist, ulatusest ja eesmärgist. Lisaks sellele teavitatakse andmesubjekte oma õigustest selle andmekaitsedeklaratsiooni abil.

 

Vastutavaks töötlejaks on AGST Draht- und Biegetechnik GmbH, kes on rakendanud arvukalt tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada selle veebisaidi kaudu töödeldavate isikuandmete võimalikult täielik kaitse. Sellegipoolest võib Interneti-põhisel andmeedastusel üldiselt olla lünki turvalisuses, nii et absoluutset kaitset ei saa tagada. Sel põhjusel on igal andmesubjektil vabadus edastada meile isikuandmeid alternatiivsel viisil, näiteks telefoni teel.

Visiem, kas noklusina, tacu

1. Mõisted

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH andmekaitsedeklaratsioon põhineb terminoloogial, mida Euroopa suuniste ja määruste andja kasutab üldise andmekaitsemääruse (GDPR) väljaandmisel. Meie andmekaitsedeklaratsioon peaks olema üldsusele, aga ka klientidele ja äripartneritele hõlpsasti loetav ja arusaadav. Selle tagamiseks tahaksime eelnevalt kasutatud termineid selgitada.

Selles andmekaitse deklaratsioonis kasutame järgmisi termineid:

 • a) Isikuandmed

Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (edaspidi "andmesubjekt"). Identifitseeritav isik on füüsiline isik, kes otseselt või kaudselt, näiteks määrates identifikaatori, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohaandmed, veebipõhise identifikaatori või ühe või mitu eripära, määrab füüsikalised, füsioloogilised, selle füüsilise isiku geneetilise, psühholoogilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi on võimalik kindlaks teha.

 • b) andmesubjekt

Mõjutatud isik on iga tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid vastutav töötleja töötleb.

 • c) töötlemine

Töötlemine on protsess, mis viiakse läbi automatiseeritud protsesside abil või ilma või mis tahes selliste protsesside seeriatega, mis on seotud isikuandmetega, näiteks kogumine, kogumine, korraldamine, tellimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, lugemine, päringute tegemine, kasutamine, avalikustamine edastamise, levitamise või mis tahes muul viisil pakkumise, võrdlemise või linkimise, piiramise, kustutamise või hävitamise kaudu.

 • d) töötlemise piiramine

Töötlemise piiramine on salvestatud isikuandmete märgistamine eesmärgiga piirata nende edasist töötlemist.

 • e) profileerimine

Profiilide koostamine on mis tahes tüüpi isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis seisneb selles, et neid isikuandmeid kasutatakse teatud füüsilise isikuga seotud isiklike aspektide, eriti töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike aspektide hindamiseks Analüüsige või ennustage selle füüsilise isiku eelistusi, huve, usaldusväärsust, käitumist, asukohta või asukoha muutust.

 • f) pseudonüümimine

Varjunimetamine on isikuandmete töötlemine sellisel viisil, et ilma täiendavat teavet kasutamata ei saa isikuandmeid enam konkreetsele andmesubjektile omistada, tingimusel et seda täiendavat teavet hoitakse eraldi ja nende suhtes kohaldatakse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse ei saa määrata tuvastatud või tuvastatavale füüsilisele isikule.

 • g) Kontroller või kontroller

Töötlemise eest vastutav või vastutav isik on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete töötlemise eesmärkide ja vahendite üle. Kui töötlemise eesmärgid ja viisid on täpsustatud liidu või liikmesriikide seadustega, võib vastutava isiku või tema nimetamise konkreetsed kriteeriumid sätestada vastavalt liidu või liikmesriikide seadustele.

 • h) töötlejad

Töötleja on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, kes töötleb vastutava isiku nimel isikuandmeid.

 • i) saaja

Andmete saajaks on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, kellele isikuandmeid avalikustatakse, sõltumata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjateks ei loeta asutusi, kes võivad vastavalt liidu õigusele või liikmesriikide seadustele saada isikuandmeid konkreetse juurdlusvolituse raames.

 • j) kolmas isik

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kellel on volitus töödelda isikuandmeid vastutava töötleja või volitatud töötleja otsesel vastutusel.

 • k) Nõusolek

Nõusolek on andmesubjekti poolt konkreetsel juhul vabatahtlikult antud teadlik viisil ja ühemõtteliselt avalduse esitamine avalduse või muu selge kinnitava toimingu vormis, millega andmesubjekt näitab, et nad on nõus oma isikuandmete töötlemisega on.

Visiem, kas noklusina, tacu

2. Vastutava töötleja nimi ja aadress

Andmekaitse üldmääruse, teiste Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavate andmekaitseseaduste ja muude andmekaitset käsitlevate sätete tähenduses vastutab:

Visiem, kas noklusina, tacu

AGST traadi- ja paindetehnoloogia GmbH

Overather Strasse 118

51766 Engelskirchen

Saksamaa

Tel .: 02263 9240-15

E-post: agst@agst.de

Veebisait: www.agst.de

Visiem, kas noklusina, tacu

3. Küpsised

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH veebisaidid kasutavad küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mida salvestatakse ja salvestatakse arvutisüsteemis Interneti-brauseri kaudu.

Paljud veebisaidid ja serverid kasutavad küpsiseid. Paljud küpsised sisaldavad nn küpsise ID-d. Küpsise ID on küpsise kordumatu identifikaator. See koosneb tähemärgist, mille kaudu saab veebisaidid ja serverid omistada konkreetsele Interneti-brauserile, milles küpsist talletati. See võimaldab külastatud veebisaitidel ja serveritel eristada andmesubjekti individuaalset brauserit teistest Interneti-brauseritest, mis sisaldavad muid küpsiseid. Konkreetse Interneti-brauseri saab ära tunda ja tuvastada unikaalse küpsise ID abil.

Küpsiseid kasutades saab AGST Draht- und Biegetechnik GmbH selle veebisaidi kasutajatele osutada kasutajasõbralikumaid teenuseid, mis pole küpsiste seadistuseta võimalikud.

Küpsist saab kasutada meie veebisaidil oleva teabe ja pakkumiste optimeerimiseks kasutaja huvides. Nagu juba mainitud, võimaldavad küpsised meil oma veebisaidi kasutajaid ära tunda. Selle äratundmise eesmärk on hõlbustada kasutajatel meie veebisaidi kasutamist. Näiteks küpsiseid kasutava veebisaidi kasutaja ei pea iga kord veebisaiti külastades oma juurdepääsuandmeid sisestama, sest seda teostavad veebisait ja kasutaja arvutisüsteemi salvestatud küpsis. Teine näide on e-poe ostukorviküpsis. Veebipood jätab meelde üksused, mille klient on küpsise kaudu virtuaalsesse ostukorvi pannud.

Andmesubjekt saab igal ajal takistada küpsiste seadistamist meie veebisaidil vastava Interneti-brauseri seadistuse abil ja seega jäädavalt küpsiste seadistamisele vastu. Lisaks saab juba seadistatud küpsiseid Interneti-brauseri või muude tarkvaraprogrammide abil igal ajal kustutada. See on võimalik kõigis tavalistes Interneti-brauserites. Kui asjaomane isik desaktiveerib kasutatavas Interneti-brauseris küpsiste seadmise, ei saa teatud tingimustel kõiki meie veebisaidi funktsioone täies mahus kasutada.

 

4. Üldiste andmete ja teabe kogumine

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH veebisait kogub rea üldandmeid ja teavet iga kord, kui andmesubjekt või automatiseeritud süsteem pääseb sellele veebisaidile. Need üldandmed ja teave salvestatakse serveri logifailidesse. Salvestada saab järgmist: (1) kasutatavad brauseritüübid ja versioonid, (2) juurdepääsu omava süsteemi kasutatav opsüsteem, (3) veebisait, kust juurdepääsu süsteem meie veebisaidile pääseb (nn viitaja), (4) alamveebisaidid, mis kasutavad meie veebisaidil asuvat juurdepääsu süsteemi saab kontrollida, (5) veebisaidile juurdepääsu kuupäeva ja kellaaega, (6) Interneti-protokolli aadressi (IP-aadressi), (7) ligipääsusüsteemi Interneti-teenuse pakkujat ja (8) muud sarnased andmed ja teave, mis aitab vältida riske meie infotehnoloogiasüsteemide rünnakute korral.

Nende üldandmete ja teabe kasutamisel ei tee AGST Draht- und Biegetechnik GmbH asjaomase isiku kohta järeldusi. Pigem on seda teavet vaja selleks, et (1) meie veebisaidi sisu õigesti edastada, (2) optimeerida meie veebisaidi sisu ja selle reklaamimist, (3) tagada meie infotehnoloogiliste süsteemide ja meie veebisaidi tehnoloogia pikaajaline funktsionaalsus ning ( 4) anda õiguskaitseasutustele küberrünnaku korral korrakaitseks vajalikku teavet. Seetõttu hindab seda anonüümselt kogutud andmeid ja teavet ühelt poolt statistiliselt AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ning ka eesmärgiga suurendada meie ettevõtte andmekaitset ja andmete turvalisust, et lõppkokkuvõttes tagada meie töödeldavate isikuandmete optimaalne kaitsetase. Serveri logifailide anonüümsed andmed salvestatakse eraldi kõigist andmesubjekti edastatud isikuandmetest.

Visiem, kas noklusina, tacu

5. Registreerimine meie veebisaidil

Andmesubjektil on võimalus registreeruda isikuandmete edastamise kaudu vastutava töötleja veebisaidil. Milliseid isikuandmeid töötlemise eest vastutavale isikule edastatakse, registreerimisel kasutatud sisestusmaski tulemuste põhjal. Andmesubjekti sisestatud isikuandmeid kogutakse ja säilitatakse ainult vastutava töötleja sisekasutuses ja oma eesmärkidel. Vastutav töötleja võib korraldada andmete edastamise ühele või mitmele töötlejale, näiteks pakiteenuse pakkujale, kes kasutab isikuandmeid ka üksnes vastutavale töötlejale omistatavaks sisekasutuseks.

Registreerides vastutava töötleja veebisaidil, salvestatakse ka andmesubjekti Interneti-teenuse pakkuja (ISP) määratud IP-aadress, registreerimise kuupäev ja kellaaeg. Neid andmeid säilitatakse taustal, et see on ainus viis meie teenuste kuritarvitamise ärahoidmiseks ja vajadusel võimaldavad need andmed toimepandud kuritegude uurimist. Sellega seoses on vastutava töötleja turvalisuse tagamiseks vaja neid andmeid säilitada. Põhimõtteliselt ei edastata neid andmeid kolmandatele isikutele enne, kui nende edastamiseks on seaduslik kohustus või kui neid kasutatakse kriminaalvastutusele võtmiseks.

Andmesubjekti registreerimine isikuandmete vabatahtliku edastamisega teenib vastutavat töötlejat andmesubjektile sisu või teenuste pakkumisel, mida asja olemuse tõttu saab pakkuda ainult registreeritud kasutajatele. Registreeritud isikutel on igal ajal õigus muuta registreerimise ajal esitatud isikuandmeid või kustutada need täielikult vastutava töötleja andmebaasist.

Vastutav töötleja annab igal andmesubjektile tema nõudmisel igal ajal teavet selle kohta, milliseid andmesubjekti isikuandmeid talletatakse. Lisaks parandab või kustutab töötlemise eest vastutav isik isikuandmeid andmesubjekti nõudel või nõudel, kui seaduses sätestatud säilitamisnõudeid ei ole. Selles andmekaitsedeklaratsioonis nimega andmekaitseametnik ja kõik töötlemise eest vastutava isiku töötajad on selles kontekstis andmesubjektile kättesaadavad.

Visiem, kas noklusina, tacu

6. Meie uudiskirja tellimine

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH veebisaidil antakse kasutajatele võimalus tellida meie ettevõtte infoleht. Millised isikuandmed edastatakse infolehe tellimisel töötlemise eest vastutavale isikule, selgub selleks kasutatavast sisestusmaskist.

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH teavitab oma kliente ja äripartnereid ettevõtte pakkumistest regulaarselt infolehe abil. Meie ettevõtte infolehte saab andmesubjekt vastu ainult juhul, kui (1) andmesubjektil on kehtiv e-posti aadress ja (2) andmesubjekt registreerub uudiskirja saatmiseks. Juriidilistel põhjustel saadetakse andmesubjekti sisestatud e-posti aadressile esimest korda kinnitusmeil, et saada uudiskiri kahekordse valimise menetluse teel. Selle kinnitusmeili abil kontrollitakse, kas e-posti aadressi omanikul kui isikul on õigus uudiskirja kättesaamine.

Infolehe registreerimisel salvestame ka asjaomase isiku poolt registreerimise ajal kasutatava arvutisüsteemi Interneti-teenuse pakkuja (ISP) määratud IP-aadressi ning registreerimise kuupäeva ja kellaaja. Nende andmete kogumine on vajalik selleks, et hilisemal ajal aru saada andmesubjekti e-posti aadressi (võimalikust) kuritarvitamisest ja seetõttu pakub see vastutavale töötlejale õiguskaitset.

Infolehe registreerimisel kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult meie uudiskirja saatmiseks. Lisaks sellele võiks infolehe tellijaid e-posti teel teavitada, kui see on uudiskirja teenuse kasutamiseks või sellega seoses registreerimiseks vajalik, nagu võib juhtuda uudiskirja pakkumise muutmise või tehniliste asjaolude muutumise korral. Infolehe teenuse osana kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Asjaomane isik saab meie uudiskirja tellimuse igal ajal tühistada. Isikuandmete säilitamise nõusoleku, mille andmesubjekt on meile andnud uudiskirja saatmiseks, võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks on igas infolehes olemas vastav link. Samuti on võimalus loobuda infolehe tellimisest igal ajal otse vastutava töötleja veebisaidil või teavitada vastutavat töötlejat muul viisil.

Visiem, kas noklusina, tacu

7. Infolehe jälgimine

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH infolehed sisaldavad niinimetatud jälgimispiksleid. Jälgimispiksel on miniatuurne graafik, mis on manustatud HTML-vormingus saadetavatesse e-kirjadesse, et võimaldada logifailide salvestamist ja logifailide analüüsi. See võimaldab läbi viia veebiturunduskampaaniate edu või ebaõnnestumise statistilist hindamist. Manustatud jälgimispiksli põhjal saab AGST Draht- und Biegetechnik GmbH tuvastada, kas andmesubjekt avas e-kirja ja millal e-posti lingid andmesubjekt kutsus.

Selliseid infolehtedes sisalduvate jälgimispikslite abil kogutud isikuandmeid säilitab ja hindab vastutav töötleja, et optimeerida uudiskirja saatmist ja kohandada tulevaste infolehtede sisu veelgi paremini vastavalt asjaomase isiku huvidele. Neid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Mõjutatud isikutel on igal ajal õigus tühistada sellega seotud eraldi nõusoleku deklaratsioon, mis on koostatud kahekordse nõusoleku menetluse abil. Pärast tühistamist kustutab vastutav töötleja need isikuandmed. Uudiskirja tellimusest loobumisel tõlgendab AGST Draht- und Biegetechnik GmbH seda automaatselt tühistamisena.

Visiem, kas noklusina, tacu

8. Kontaktivõimalus veebisaidi kaudu

Seaduslikest eeskirjadest tulenevalt sisaldab AGST Draht- und Biegetechnik GmbH veebisait teavet, mis võimaldab kiiret elektroonilist kontakti meie firmaga ja ka otsest suhtlust meiega, mis sisaldab ka nn elektronposti üldist aadressi (e-posti aadress). Kui andmesubjekt võtab vastutava töötlejaga ühendust e-posti teel või kontaktvormi kaudu, salvestatakse andmesubjekti edastatud isikuandmed automaatselt. Selliseid isikuandmeid, mida andmesubjekt edastab vastutavale töötlejale vabatahtlikult, säilitatakse andmesubjekti töötlemise või sellega ühenduse võtmise eesmärgil. Neid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Visiem, kas noklusina, tacu

9. Isikuandmete rutiinne kustutamine ja blokeerimine

Andmete vastutav töötleja töötleb ja säilitab andmesubjekti isikuandmeid ainult selle aja jooksul, mis on vajalik säilitamise eesmärgi saavutamiseks, või kui seda teeb Euroopa Liidu direktiiv ja andja või mõni muu seadusandja või seaduste või määruste seadusandja, siis milline vastutav töötleja teema, pakuti.

Kui säilitamiseesmärk lakkab kehtimast või kui Euroopa direktiivides ja määrustes ettenähtud säilitamistähtaeg või mõni muu pädev seadusandja lõpeb, blokeeritakse või kustutatakse isikuandmed vastavalt seadustele.

Visiem, kas noklusina, tacu

10. Andmesubjekti õigused

 • a) õigus kinnitusele

Igal andmesubjektil on Euroopa direktiivide ja määruste andja poolt antud õigus paluda vastutaval töötlejal kinnitada, kas teda puudutavaid isikuandmeid töödeldakse. Kui andmesubjekt soovib seda kinnitusõigust kasutada, võib ta igal ajal pöörduda meie andmekaitseametniku või vastutava töötleja mõne muu töötaja poole.

 • b) Õigus teabele

Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiivis ja määruses sätestatud õigus saada igal ajal vastutavalt töötlejalt tasuta teavet tema kohta säilitatavate isikuandmete kohta ja selle teabe koopiat. Lisaks on Euroopa direktiiv ja määruste andja andnud andmesubjektile järgmise teabe:

 • töötlemise eesmärkidel

 • töödeldavate isikuandmete kategooriad

 • vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse, eriti kolmandates riikides või rahvusvahelistes organisatsioonides tegutsevad adressaadid

 • võimaluse korral isikuandmete säilitamise kavandatud kestus või kui see pole võimalik, siis selle kestuse määramise kriteeriumid

 • õigus oma isikuandmeid parandada või kustutada või vastutava isiku poolt töötlemise piiramine või õigus sellele töötlemisele vastu olla

 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

 • kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt: kogu olemasolev teave andmete päritolu kohta

 • automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profiilide koostamine vastavalt GDPR artikli 22 lõigetele 1 ja 4 ning vähemalt nendel juhtudel asjassepuutuv teave asjaomase andmesubjekti loogika ning sellise töötlemise ulatuse ja kavandatava mõju kohta

Andmesubjektil on ka õigus saada teavet selle kohta, kas isikuandmeid on edastatud kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni. Sel juhul on andmesubjektil ka õigus saada teavet edastamisega seotud asjakohaste garantiide kohta.

Kui andmesubjekt soovib seda teabeõigust kasutada, võib ta igal ajal pöörduda meie andmekaitseametniku või vastutava töötleja mõne muu töötaja poole.

 • c) Õigus parandustele

Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiivis ja määruses antud õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist. Lisaks on andmesubjektil õigus, võttes arvesse töötlemise eesmärke, nõuda mittetäielike isikuandmete täitmist - ka täiendava avalduse abil.

Kui andmesubjekt soovib seda parandamise õigust kasutada, võib ta igal ajal pöörduda meie andmekaitseametniku või vastutava töötleja mõne muu töötaja poole.

 • d) Kustutamisõigus (õigus olla unustatud)

Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiivis ja määruses antud õigus nõuda vastutavalt isikult temaga seotud isikuandmete viivitamatut kustutamist, kui ilmneb üks järgmistest põhjustest ja kui töötlemine pole vajalik:

 • Isikuandmeid koguti muudel eesmärkidel või töödeldakse muul viisil, milleks see pole enam vajalik.

 • Andmesubjekt tühistab oma nõusoleku, millel töötlemine põhines vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a või artikli 9 lõike 2 punktile a, ning töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.

 • Andmesubjekt vaidlustab töötlemise vastavalt GDPR artikli 21 lõikele 1 ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õigustatud aluseid või andmesubjekt vaidlustab töötlemise vastavalt GDPR artikli 21 lõikele 2. Töödeldakse ühte.

 • Isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult.

 • Isikuandmete kustutamine on vajalik selleks, et täita liidu seadusest või vastutava töötleja liikmesriikide seadustest tulenev juriidiline kohustus.

 • Isikuandmeid koguti seoses infoühiskonna teenustega, mida pakuti vastavalt GDPR artikli 8 lõikele 1.

Kui üks ülaltoodud põhjustest kehtib ja andmesubjekt soovib, et AGST Draht- und Biegetechnik GmbH säilitatavad isikuandmed kustutataks, saavad nad igal ajal pöörduda meie andmekaitseametniku või mõne muu vastutava töötleja töötaja poole. . AGST Draht- und Biegetechnik GmbH andmekaitseametnik või mõni teine ​​töötaja korraldab kustutamistaotluse viivitamatu täitmise.

Kui AGST Draht- und Biegetechnik GmbH on isikuandmed avalikustanud ja meie ettevõte kui vastutav isik on kohustatud isikuandmeid kustutama vastavalt GDPR artikli 17 lõikele 1, võtab AGST Draht- und Biegetechnik GmbH olemasolevaid andmeid arvesse. Tehnoloogia ja rakendamine maksavad asjakohaseid meetmeid, sealhulgas tehnilisi, et avaldatud isikuandmeid töötlevaid vastutavaid töötlejaid teavitada sellest, et andmesubjekt on kustutanud nendelt teistelt vastutavate töötlejatelt kõik lingid sellele isikuandmele või on taotlenud nende isikuandmete koopiaid või koopiaid, kuivõrd töötlemine pole vajalik. Ettevõtte AGST Draht- und Biegetechnik GmbH andmekaitseametnik või mõni teine ​​töötaja korraldab üksikjuhtudel vajaliku.

 • e) õigus töötlemise piiramisele

Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiivis ja määruses antud õigus taotleda vastutavalt töötlejalt töötlemise piiramist, kui üks järgmistest tingimustest on täidetud:

 • Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse aja jooksul, mis võimaldab vastutaval isikul kontrollida isikuandmete õigsust.

 • Töötlemine on ebaseaduslik, andmesubjekt keeldub isikuandmeid kustutamast ja taotleb selle asemel isikuandmete kasutamise piiramist.

 • Vastutav töötleja ei vaja töötlemiseks enam isikuandmeid, vaid andmesubjekt vajab neid õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

 • Andmesubjekt on esitanud vastuväite andmete töötlemisele vastavalt: GDPR artikli 21 lõige 1 ja pole veel selge, kas vastutava isiku õigustatud põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused.

Kui üks ülalnimetatud nõuetest on täidetud ja andmesubjekt soovib taotleda AGST Draht- und Biegetechnik GmbH säilitatavate isikuandmete piiramist, võivad nad igal ajal pöörduda meie andmekaitseametniku või mõne muu vastutava töötleja töötaja poole. pöörduda. Andmete töötlemise piiramist korraldab AGST Draht- und Biegetechnik GmbH andmekaitseametnik või mõni muu töötaja.

 • f) õigus andmete teisaldatavusele

Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiivis ja määruses antud õigus saada temaga seotud isikuandmeid, mille andmesubjekt esitas vastutavale isikule, struktureeritud, ühises ja masinloetavas vormis. Samuti on teil õigus edastada need andmed takistusteta teisele vastutavale töötlejale, kellelt isikuandmed edastati, tingimusel et töötlemine põhineb nõusolekul vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile GDPR või artikli 9 lõikele 2. 2 tähega GDPR või lepingu alusel vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile b ja töötlemine toimub automatiseeritud protsesside abil, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutavale isikule üle antud avaliku võimu teostamisel.

Lisaks sellele on andmesubjektil, kui ta kasutab oma õigust andmete kaasaskantavusele vastavalt GDPR artikli 20 lõikele 1, õigus isikuandmete edastamiseks otse vastutavalt isikult teisele, kuivõrd see on tehniliselt teostatav ja kui jah see ei mõjuta teiste inimeste õigusi ja vabadusi.

Andmete teisaldamise õiguse kinnitamiseks võib andmesubjekt igal ajal pöörduda AGST Draht- und Biegetechnik GmbH nimetatud andmekaitseametniku või mõne muu töötaja poole.

 • g) õigus vastuväidetele

Kõigil isikutel, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on nende konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel Euroopa direktiivis ja määruses antud õigus igal ajal takistada teda puudutavate isikuandmete töötlemist, mis põhineb artikli 6 lõike 1 lõigul e. või f DS-GVO toimub vastuväidete esitamiseks. See kehtib ka nendel sätetel põhineva profileerimise kohta.

Vastuväite korral ei töötle AGST Draht- und Biegetechnik GmbH enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada kaitset väärivaid kaalukaid põhjuseid, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärk on kinnitada , Juriidiliste nõuete teostamine või kaitsmine.

Kui AGST Draht- und Biegetechnik GmbH töötleb otsepostituse haldamiseks isikuandmeid, on andmesubjektil õigus igal ajal sellise reklaami eesmärgil isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada. See kehtib ka profiilide kujundamise kohta, kuivõrd see on seotud sellise otsese reklaamiga. Kui andmesubjekt vaidlustab otseturunduse eesmärgil töötlemise AGST Draht- und Biegetechnik GmbH vastu, siis AGST Draht- und Biegetechnik GmbH isikuandmeid nendel eesmärkidel enam ei töötle.

Lisaks on asjaomasel isikul tema konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel õigus temaga seotud isikuandmete töötlemisele, mida teostab AGST Draht- und Biegetechnik GmbH teaduslikel või ajaloolistel uurimistöödel või statistika eesmärgil vastavalt artikli 89 lõikele 1. 1 GDPR - vaidlustada, välja arvatud juhul, kui selline töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.

Vastuväiteõiguse kasutamiseks võib andmesubjekt pöörduda otse AGST Draht- und Biegetechnik GmbH andmekaitseametniku või mõne muu töötaja poole. Andmesubjektil on vabadus kasutada ka vastuväiteid seoses infoühiskonna teenuste kasutamisega, sõltumata direktiivist 2002/58 / EÜ, kasutades automatiseeritud protseduure, mis kasutavad tehnilisi kirjeldusi.

 • h) automatiseeritud otsused üksikjuhtudel, sealhulgas profiilide koostamine

Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa Liidu direktiivi ja reguleeriva asutuse antud õigus mitte alluda otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel - sealhulgas profiilide koostamisel - millel on õiguslikud tagajärjed või mis mõjutab neid samamoodi märkimisväärselt, kui otsus (1) ei ole vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või (2) on lubatav vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õiguse tõttu ja see seadus võtab asjakohaseid meetmeid kaitsta andmesubjekti õigusi ja vabadusi ning seaduslikke huve või (3) andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul.

Kui otsus (1) on vajalik andmesubjekti ja vastutava isiku vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või (2) see tehakse andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul, võtab AGST Draht- und Biegetechnik GmbH asjakohaseid meetmeid õiguste ja Kaitsta andmesubjekti vabadusi ja õigustatud huve, mis hõlmab vähemalt õigust vastutavalt isikult sekkuda, avaldada oma seisukoht ja otsus vaidlustada.

Kui andmesubjekt soovib automatiseeritud otsustega seotud õigusi kaitsta, võib ta igal ajal pöörduda meie andmekaitseametniku või vastutava töötleja mõne muu töötaja poole.

 • i) Andmekaitseseaduste kohaselt õigus nõusolek tagasi võtta

Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiivis ja määruses antud õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

Kui andmesubjekt soovib kasutada oma nõusoleku tagasivõtmise õigust, võib ta igal ajal pöörduda meie andmekaitseametniku või mõne muu vastutava töötleja töötaja poole.

Visiem, kas noklusina, tacu

11. Rakenduste ja taotlusprotsesside andmekaitse

Vastutav töötleja kogub ja töötleb taotlejate isikuandmeid taotlusprotsessi käitlemiseks. Töötlemist saab teha ka elektrooniliselt. See kehtib eriti juhul, kui taotleja saadab asjaomased taotlusdokumendid töötlemise eest vastutavale isikule elektrooniliselt, näiteks e-posti teel või veebisaidil oleva veebivormi kaudu. Kui vastutav töötleja sõlmib taotlejaga töölepingu, säilitatakse edastatud andmeid töösuhte töötlemiseks vastavalt seadusele. Kui vastutav töötleja ei sõlmi taotlejaga töölepingut, kustutatakse taotlusdokumendid automaatselt kaks kuud pärast tagasilükkamisotsuse teatavaks tegemist, eeldusel, et puuduvad vastutavad töötleja õigustatud huvid, mis on kustutamisega vastuolus. Muu õigustatud huvi selles tähenduses on näiteks kohustus esitada tõendeid üldise võrdse kohtlemise seaduse (AGG) alusel.

Visiem, kas noklusina, tacu

12. Töötlemise õiguslik alus

Art 6 süütasin GDPR on meie ettevõte kui töötlemistoimingute õiguslik alus, mille käigus saame nõusoleku konkreetsel töötlemise eesmärgil. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles osapool on andmesubjekt, nagu näiteks töötlemistoimingute puhul, mis on vajalikud kaupade tarnimiseks või mõne muu teenuse või tasu osutamiseks, põhineb töötlemine Art 6 süütasin b GDPR. Sama kehtib töötlemistoimingute kohta, mis on vajalikud lepingueelsete meetmete rakendamiseks, näiteks meie toodete või teenuste järelepärimiste korral. Kui meie ettevõttel on seadusest tulenev kohustus, mis nõuab isikuandmete töötlemist, näiteks maksukohustuste täitmiseks, toimub töötlemine artikli 6 I valguses. c GDPR. Harvadel juhtudel võib isikuandmete töötlemine olla vajalik andmesubjekti või muu füüsilise isiku oluliste huvide kaitsmiseks. See juhtuks näiteks juhul, kui mõni meie ettevõtte külastaja saaks vigastada ja tema nimi, vanus, tervisekindlustuse andmed või muu oluline teave tuleks edastada arstile, haiglale või muule kolmandale isikule. Siis põhineks töötlemine artiklil 6, mille ma süütasin. d GDPR. Lõppkokkuvõttes võiks töötlemistoimingud põhineda artiklil 6, mille ma süütasin. f GDPR põhinevad. Töötlemistoimingud, mida ükski eelnimetatud õiguslik alus ei hõlma, põhinevad sellel õiguslikul alusel, kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks, tingimusel et andmesubjekti huvid, põhiõigused ja -vabadused ei kaalu neid üles. Sellised töötlemistoimingud on meile lubatud eelkõige seetõttu, et Euroopa seadusandja on neid spetsiaalselt maininud. Sellega seoses leidis ta, et õigustatud huvi võib eeldada, kui andmesubjekt on vastutava isiku klient (GDPR põhjenduse 47 lause 2).

Visiem, kas noklusina, tacu

13. Töötlemise õigustatud huvid, millega tegeleb vastutav töötleja või kolmas isik

Kas isikuandmete töötlemine põhineb artiklil 6? f GDPR on meie õigustatud huvi tegutseda kõigi töötajate ja aktsionäride huvides.

Visiem, kas noklusina, tacu

14. Isikuandmete säilitamise kestus

Isikuandmete säilitamise kestuse kriteeriumiks on vastav seaduslik säilitusaeg. Pärast tähtaja möödumist kustutatakse vastavad andmed rutiinselt tingimusel, et lepingu täitmine või algatamine pole enam kohustuslik.

Visiem, kas noklusina, tacu

15. isikuandmete edastamist käsitlevad õigus- või lepingusätted; Lepingu sõlmimise vajalikkus; Andmesubjekti kohustus esitada isikuandmeid; võimalike tagajärgede puudumine

Teatame teile, et isikuandmete esitamine on osaliselt seadusega nõutud (nt maksuseadused) või see võib tuleneda ka lepingulistest määrustest (nt teave lepingupartneri kohta). Mõnikord võib osutuda vajalikuks sõlmida leping, et andmesubjekt edastab meile isikuandmeid, mida peame hiljem töödelda. Näiteks on andmesubjekt kohustatud andma meile isikuandmeid, kui meie ettevõte sõlmib nendega lepingu. Isikuandmete esitamata jätmise korral lepingut asjaomase isikuga ei sõlmita. Enne andmesubjekti isikuandmete edastamist peab andmesubjekt ühendust võtma meie andmekaitseametnikuga. Meie andmekaitseametnik selgitab igal konkreetsel juhul andmesubjekti, kas isikuandmete esitamine on seadusega või lepinguga nõutav või on vajalik lepingu sõlmimiseks, kas isikuandmete esitamise kohustus on olemas ja kas isikuandmete edastamata jätmise tagajärjed on olemas.

Visiem, kas noklusina, tacu

16. Automatiseeritud otsuste tegemine

Vastutustundliku ettevõttena ei kasuta me automaatset otsustamist ega profiilide koostamist.

Selle andmekaitsedeklaratsiooni koostas DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH andmekaitsedeklaratsioonide generaator koostöös advokaadibüroo WILDE BEUGER SOLMECKE andmekaitseadvokaatidega | Juristid lõid.

Visiem, kas noklusina, tacu

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ettevõtte andmekaitseametnikuga saab ühendust avalehel toodud aadressil, näiteks andmekaitseosakond, või e-posti aadressil datenschutz@agst.de .

bottom of page